Obchodné podmienky platné do 15.2.2024

Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.sviečkovo.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).

Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.  

Predávajúci:

GARRA, s.r.o.

www.garra.sk,
Rastislav Bodor
Kysucká cesta 2268/6
022 01 Čadca


IČO: 53863348
DIČ: 2121516045
IČ DPH: SK2121516045
E-mail: info@garra.sk

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar:

Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.garra.sk

2. Prijatie objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

  • kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko alebo obchodný názov firmy, bydlisko kupujúceho alebo sídlo firmy, e-mail,
  • kód tovaru alebo presný názov tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (označenie tovarov podľa druhu ako je uvedené v cenníku elektronického obchodu), cena tovaru a požadované množstvo tovaru,
  • vybraný spôsob platby,
  • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje emailom alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. 

3. Platobné podmienky

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: dobierkou v mieste dodania tovaru alebo platobnou kartou.
Faktúra o predaji tovaru je kupujúcemu zaslaná vopred elektronickou poštou. 

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (Kuriérskou spoločnosťou ). 

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne od 1-5 pracovných dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci čo najskôr kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

V prípade, že dôjde k situácii, keď predávajúci nebude možnosť tovar z akéhokoľvek dôvodu dodať, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde. 

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi na miesto určenia.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť až do okamihu odovzdania tovaru v prípade nedostupnosti tovaru, neuhradenia alebo neprevzatia objednávky kupujúcim v lehote 14 dní alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho. Ak už kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14 kalendárnych dní.

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom vyplnenia formulára na odstúpenie od zmluvy (na konci VOP) a následne ho zašlite na email info@garra.sk ešte pred odoslaním tovaru, späť predávajúcemu. 

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. 

Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou doporučeného listu alebo balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou. Kupujúci je povinný vrátený tovar zabaliť tak, aby zabránil jeho poškodeniu počas prepravy. Takisto je povinný kupujúci zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu predávajúceho na vlastné náklady. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

6. Záruka, reklamácie, vrátenie tovaru

Pri predaji tovaru kupujúcim predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť, je bez chýb a musí zodpovedať všeobecne platným normám. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí.

Ak kupujúci objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného tovaru, má právo na reklamáciu tovaru. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj vyplnený formulár o reklamácii tovaru (nájdete ho na konci VOP) prostredníctvom emailuinfo@garra.sk a následnom doručení na adresu predávajúceho. Fotografie produktov na stránke sú ilustračné, t.j. možná odchýlka vo vzhľade vosku alebo etikety, ktorá neovplyvňuje kvalitu sviečky, nie je dôvod pre reklamáciu tovaru.

Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad a zabezpečiť prepravu tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím stranám: . za účelom dodania objednaného tovaru a iným oprávneným subjektom na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, ak nám z neho bude vyplývať táto povinnosť. Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

8. Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti neupravené kúpnou zmluvou a týmito VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky (najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov). V prípade akýchkoľvek rozporov medzi kúpnou zmluvou (t. j. akceptovanou objednávkou, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami) a týmito VOP majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek písomne zmeniť tieto VOP tak, že na stránke internetového obchodu www.sviečkovo.sk zverejní nové znenie VOP. Nové znenie VOP bude zverejnené najneskôr v deň nadobudnutia ich účinnosti. Tieto VOP platia pre konkrétne kúpne zmluvy v znení uvedenom na stránke v deň odoslania objednávky kupujúcim.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránkach internetového obchodu www.garra.sk.